فقط یک ذهن زیبا می تواند یک زندگی زیبا خلق کند !

در مکتب زیبا اندیشی شما محکوم به موفق شدن هستید !!!

مرور برچسب

موضوع برای حرف زدن با دوست پسر

چه موضوعاتی برای حرف زدن با دوست پسرم انتخاب کنم؟

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که با دوست پسرتان قرار می گذارید اما موضوع برای حرف زدن با دوست پسر خود ندارید و نمی دانید چه حرف هایی با او بزنید. قبل از ملاقات بارها از خود می پرسید: با دوست پسرم درباره چی حرف بزنم ؟ هنگامیکه کنار او…