می تونی بحث درباره راه و رسم درست انتخاب کردن – چگونه انتخاب درستی داشته باشیم – زیبا اندیشی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!